OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky spoločnosti kosiceklima AC s.r.o.
 

1. Úvodné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti kosiceklima AC s.r.o., so sídlom: Kysucká 14/A, 040 11 Košice, IČO: 55 486 207, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 56932/V, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej stránke, na adrese predávajúceho www.kosiceklima.sk, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou, ako aj akoukoľvek zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby (ďalej aj ako „zmluva o poskytnutí služby“).

2. Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok považuje spotrebiteľ, tiež podnikateľa fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu. 

3.Službou sa pre účely týchto obchodných podmienok považuje montáž tovaru zakúpeného na webovej stránke predávajúceho a to najmä montáž klimatizačných jednotiek. 

 

2. Registrácia 


1. Kupujúci môže objednávať tovar z internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na adrese www.kosiceklima.sk (ďalej len “stránky“) a to prostredníctvom užívateľského účtu. 

2. Pri registrácii na webovej stránke je kupujúci povinný uvádzať vždy pravdivé údaje a kupujúci sa zaväzuje, že nesprístupní tretím osobám údaje potrebné k využívaniu jeho užívateľského účtu.

 

3. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1. Kúpna cena ponúkaného tovaru a služieb uvedená na webovej stránke predávajúceho zahŕňa daň z pridanej hodnoty s výnimkou nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu, ktoré sú uvádzané osobitne. 

2. Na stránkach predávajúci uvedie údaje o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu, avšak tieto náklady platia iba v prípade doručovania tovaru v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo územia Slovenskej republiky znáša všetky náklady spojené s doručením tovaru kupujúci.

3. Objednávku uskutoční kupujúci tak, že vyplní objednávkový formulár na stránkach, vybraný tovar alebo službu vloží do elektronického nákupného košíka, vyberie požadovaný spôsob úhrady a požadovaný spôsob doručenia a objednávku dokončí elektronickým odoslaním objednávky na stránkach predávajúceho.

4. Po doručení objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej doručenie a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Takéto oznámenie predávajúceho sa považuje za akceptáciu objednávky. Kúpna zmluva, resp. zmluva o poskytnutí služieb je uzatvorená doručením potvrdenia o prijatí objednávky (akceptácia).

 

4. Kúpna cena a platobné podmienky


1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru alebo služby dohodnutú v zmluve podľa cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu jedným z nasledovných spôsobov:

- v hotovosti pre prevzatí tovaru formou dobierky (doprava poštou alebo kuriérskou službou)
- bezhotovostným stykom na účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záväznej akceptácii objednávky. 

2. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným stykom, za deň platby sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 

5. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby


1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a vrátiť mu do 15 dní od oznámenia o odstúpení kúpnu cenu na účet kupujúceho.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bez udania dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy o poskytnutí služby. 

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

4. Kupujúci (spotrebiteľ) môže u predávajúceho uplatniť  právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného poštou na adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy.

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu (spotrebiteľovi) všetky platby podľa čl.4.5 týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený.

8. Ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar použitý a poškodený alebo neúplný alebo hodnota ktorého je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru, má predávajúci nárok voči kupujúcemu na náhradu škody a spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru.

9. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

10. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci - spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11. Ak kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od zmluvy o poskytnutí služby po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa ust. § 4 ods. 6 zákona č, 102/2014 Z.z., je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. V prípade, ak bola služba zo strany predávajúceho poskytnutá kupujúcemu – 
spotrebiteľovi, pričom spotrebiteľ od zmluvy o poskytnutí služby odstúpi v lehote podľa § 7 písm. 
b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, vrátane všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli (napr. náklady na demontáž). 
 

6. Preprava a dodanie tovaru


1. Spôsob doručenia tovaru si na stránkach vyberie kupujúci. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim. Táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní, ak predávajúci nedisponuje objednaným tovarom a tento musí objednať u svojho dodávateľa.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke tovaru. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Náklady spojené s odstúpením a škodou vzniknutú predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť do 7 dní od doručenia výzvy predávajúceho.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku bezprostredne pri jej doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a spísať záznam o poškodení doručovaného tovaru.
 

7. Ochrana osobných údajov


1. Aké osobné údaje spracúvame
Spoločnosť kosiceklima AC s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu spracúva tieto Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefón.
 
2. Na základe akého právneho základu spracúvame Vaše osobné údaje v našom e-shope
Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníkov v elektronickom informačnom systéme nášho e- shopu je zmluva.
V našom e-shope zaznamenávame a spracúvame Vaše osobné údaje ako údaje o zákazníkoch za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a následného dodania tovaru. V súlade s GDPR( Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona 18/2018 Z.z. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.
 
3. Bezpečné spracovanie osobných údajov
Z hľadiska zaistenia bezpečného spracovania Vašich osobných údajov sú zamestnanci e- shopu, ktorí spracúvajú osobné údaje Vás, našich zákazníkov, ako oprávnené osoby prevádzkovateľa, poučení v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osoby, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov sú poučené a zaviazané mlčanlivosťou.
Prostredníctvom vhodných technických  zabezpečujeme dôveryhodnosť osobných údajov (zamedzenie prístupu nepovolaných osôb k údajom, integritu, celistvosť a nemennosť prechováva ných alebo prenášaných údajov), dostupnosť (systém je chránený proti výpadkom zálohovaným napájaním servera a zálohovaním údajov) spracúvaných osobných údajov.
4. Súhlas so spracovaním osobných  údajov
Ako prevádzkovateľ e-shopu chceme zasielať svojim potencionálnym zákazníkom emailový newstletter resp. SMS prostredníctvom, ktorých budeme informovať o zľavách, novom tovare a iných novinkách a pod. Z uvedeného dôvodu si od Vás vyžiadame potrebné súhlasy v súlade s platnou právnou úpravou. Súhlas dotknutej osoby musí byť slobodne daný, dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby a nesmie byť skrytý. Osobné údaje budú zlikvidované akonáhle pominie účel, na ktorý boli spracované.
5. Aké máte práva
- právo slobodne sa rozhodnúť či súhlas na spracovanie osobných údajov udelíte
- právo vedieť účel alebo dôvod spracúvania osobných údajov, pre ktorý sa vyžaduje
- právo požadovať prístup k osobným údajom
- právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti spracúvaniu
- právo na prenos údajov, t.j. požadovať, aby sme Vaše osobné údaje presunuli s Vaším súhlasom alebo ako súčasť procesu na dokončenie zmluvy Vám alebo tretej osobe, ktorú Vy sami menujete
- právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
- právo požadovať prístup k osobným údajom, vykonať ich opravu alebo ich vymazať, prípadne vzniesť námietku proti  jej spracovaniu alebo svoj súhlas odvolať, čo môžete urobiť kedykoľvek a bezplatne a to zaslaním e-mailu na adresu kosiceklima@casso.sk alebo písomne na adrese. kosiceklima AC s.r.o., Kysucká 14/A, 040 11 Košice
- právo kedykoľvek nás kontaktovať  ohľadne Vašich osobných údajov na e-mailovej adrese kosiceklima@casso.sk
- máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, mailový kontakt: statny.dozor@pdp.gov.sk (mailto:statnydozor@pdp.gov.sk)
 
Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu na www.kosiceklima.sk Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov a jeho nákupov pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle Zákona  o ochrane osobných údajov. Súhlas poskytuje Kupujúci na neurčitú dobu a kedykoľvek ho môže písomne odvolať.  Ak Kupujúci svoj súhlas odvolá, Predávajúci musí odstrániť zo svojej databázy všetky jeho osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.
 
Predávajúci je zaviazaný, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v žiadnej podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim a budú prísne zabezpečené. Údaje sú spracúvané a je s nimi nakladané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

8. Záruka, reklamácie


1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na webovej stránke predávajúceho.

2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 

9. Záverečné ustanovenia


1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránkach predávajúceho. 

2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 

Alternatívny spôsob riešenia sporov
 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: kosiceklima@casso.sk.   

  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

    • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

    • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

     7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
        8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.